สติ๊กเกอร์ฉลาก GHS

สติ๊กเกอร์ฉลาก GHS

สติ๊กเกอร์ฉลาก GHS จะใช้ในการแสดงให้เห็นถึงมาตรการ คำแนะนำว่าควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อลดหรือป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย

 

GHS Label